Algemene voorwaarden

Behoudens schriftelijke afwijkende bepalingen, zijn al onze prestaties, leveringen en verkopen onderworpen aan volgende algemene voorwaarden. Door het feit zelf van de koop of van het plaatsen van een bestelling of van het ondertekenen van de overeenkomst, erkent de klant dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en deze integraal aanvaardt, zodat zij deel uitmaken van de overeenkomst met de nv Ranson.

1°Onze offertes gelden enkel voor de erop bepaalde duur; bij gebrek aan vermelding van een geldigheidsduur zijn onze offertes geldig voor een periode van vijftien dagen vanaf het opmaken van de offerte. Onze offertes zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van kostprijsfactoren, waaronder o.m. de prijzen van grondstoffen, de lonen en de valuta.

2°Wij behouden ons het recht voor de verkochte goederen en/of de geleverde prestaties te factureren naargelang van de levering of de uitvoering, zelfs als deze laatste gedeeltelijk gebeurt.

3°Al onze leveringstermijnen zijn steeds benaderend doch nooit bindend. Het niet naleven van leveringstermijnen kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot ontbinding van de overeenkomst. Schadevergoeding kan door de klant enkel geëist worden indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle, ook schriftelijk bedongen, schadevergoeding uit. Staking, lock-out of andere werkonderbrekingen worden – niet exhaustief en louter bij wijze van voorbeeld – als overmacht beschouwd.

4°Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op onze maatschappelijk zetel te Harelbeke (Stasegem), behoudens schriftelijke afwijking. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling op de vastgestelde datum. Er wordt daar niet van afgeweken wanneer wij wissels op kopers trekken of effecten in betaling ontvangen.

De factuur wordt geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan geschreven protest binnen de acht dagen na de datum van verzending van de factuur. Geen protest kan nog aanvaard worden na deze termijn.

5°Elke klacht betreffende kwaliteit en hoeveelheid van de verkochte goederen moet worden meegedeeld binnen de vierentwintig uren na de levering ervan. Bij gebreke hieraan worden de goederen als definitief aanvaard beschouwd. In geval een klacht over de geleverde goederen als gegrond wordt erkend, zal onze verantwoordelijkheid beperkt blijven tot de terugbetaling of vervanging van de aangeklaagde goederen, met uitdrukkelijk uitsluiting van alle directe of indirecte schade.

6°In geval van niet-betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd zijn en dit van rechtswege, dit in afwijking van de voorschriften van art. 1142 B.W.

Wij houden ons het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op debiteur en ieder order of lopend contract te annuleren.

Indien de koper wissels accepteert en één der wissels niet op de vervaldag betaalt, dan worden de nog te betalen wissels ineens en onmiddellijk opeisbaar.

7°In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van 125 euro en een maximum van 2.000 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit als forfaitaire schadevergoeding onverminderd alle kosten en de verwijlintresten, ten titel van conventioneel schadebeding.

8°Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen, zijn ten laste van de koper.

9°Geleverde goederen worden niet teruggenomen.

In afwijking van art. 1583 B.W. worden de verkochte geleverde goederen slechts eigendom van de koper na volledige betaling van de prijs, met inbegrip van eventuele intresten, schadevergoeding en kosten. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkochte goed over op de koper vanaf het ogenblik van de levering.

Voor klanten die hun maatschappelijke zetel hebben in België en Nederland geldt dan ook volgende clausule van eigendomsvoorbehoud:

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs.

Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico's, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.

De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

Voor klanten die hun maatschappelijke zetel hebben in Frankrijk geldt volgende clausule van eigendomsvoorbehoud:

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. En cas de revente le vendeur conserve également la possibilité de revendiquer le prix des biens détenus par le sous-acquéreur. La réserve de propriété est reportée sur le prix de revente.

Dès la livraison, les risques de toute nature y compris de cas fortuit et de force majeure, et la garde, sont transférés à l'acheteur.

Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens

Voor klanten die hun maatschappelijke zetel hebben in de Duitsland geldt volgende clausule van eigendomsvoorbehoud:

Bis zur vollen Bezahlung sämtlicher, auch der zukünftigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auch der Saldoforderung aus laufender Rechnung, sowie bis zur Einlösung der dafür hingegebenen Wechsel und Schecks, bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers.

Ein Eigentumserwerb des Käufers gem. § 950 BGB im Falle der Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen durch den Käufer für den Verkäufer.

Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren durch den Käufer steht dem Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen verarbeiteten Waren. Erwirbt im Falle der Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren der Käufer das Alleineigentum nach §§ 947 Abs. 2, 948 BGB, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentumsrecht des Käufers an der einheitlichen Sache bzw. an dem vermischten Bestand im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen enthaltenen Waren auf den Verkäufer übergeht und dass der Käufer diese Sachen unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt. Für die aus der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung entstehenden Sachen gilt sonst das gleiche wie bei Vorbehaltsware. Sie gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im Rahmen seines ordnungsgemässen Geschäftsbetriebes veräussern. Er ist zur Weiterveräusserung der Vorbehaltsware nur mit der Massgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen aus der Weiterveräusserung, wie nachfolgend vorgesehen, auf den Verkäufer übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt. Insbesondere darf er die Vorbehaltsware nicht verpfänden oder zur Sicherheit übereignen.

Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an den Verkäufer abgetreten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer verkauft wird.

Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren verkauft oder wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit dem Verkäufer nicht gehörenden Waren verkauft, so gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware, die mit den anderen Waren Gegenstand dieses Kaufvertrages oder Teil des Kaufgegenstandes ist.

Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag im gleichen Umfang im voraus and den Verkäufer abgetreten, wie es in Absatz 5 und 6 bestimmt ist. Pfändungen und andere Eingriffe Dritter, durch welche die auf dem Eigentumsvorbehalt beruhenden Rechte des Verkäufers beeinträchtigt werden, hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.

Der Käufer hat die Vorbehaltsware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und dies dem Verkäufer auf Verlangen nachzuweisen. Der Käufer tritt seine eventuellen Versicherungsansprüche wegen Beschädigung, Zerstörung oder Diebstahls der Vorbehaltsware bereits jetzt an den Verkäufer ab, allerdings im Falle der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung mit fremder Ware nur in Höhe des Eigentumsanteils des Verkäufers an der Vorbehaltsware.

Der Käufer ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen bis auf jederzeitigen Widerruf einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist er nicht befugt. Der Verkäufer wird von dem Widerrufsrecht keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäss nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer seine Abnehmer von der Abtretung an den Verkäufer zu unterrichten und dem Verkäufer die zur Einziehung der Forderungen erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

Die Berechtigung des Käufers zur Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Veräusserung von Vorbehaltsware sowie die Ermächtigung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen erlöschen in jedem Falle mit der Zahlungseinstellung des Käufers.

Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt. Es bleibt der Wahl des Verkäufers vorbehalten, welche Sicherheiten er freigeben will.

Soweit die vorstehenden Bedingungen über den Eigentumsvorbehalt mit den übrigen Geschäftsbedingungen des Verkäufers nicht in Einklang stehen, gelten ausschliesslich die vorstehenden Bedingungen. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen nichtig sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

Voor klanten die hun maatschappelijke zetel hebben in de UK, in de USA of in ieder ander land dan België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, geldt volgende clausule van eigendomsvoorbehoud:

The title in the goods shall pass to the Buyer only when payment in full has been received by the Seller for all goods whatsoever supplied (and all services rendered) at any time by the Seller to the Buyer. The Buyer shall permit the servants or agents of the Seller to enter on to the Buyer's premises and repossess the goods at any time prior thereto.

As long as payment has not been effected the Buyer cannot sell, pledge or offer goods as guarantee or collateral security.

Should the goods (or any of them) be converted into a new product, whether or not such conversion involves the admixture of any other goods or thing whatsoever and in whatever proportions, the conversion shall be deemed to have been effected on behalf of the Seller and the Seller shall have the full legal and beneficial ownership of the new products, but without accepting any liability whatsoever in respect of such converted goods in relation to any third party, and the Buyer hereby indemnifies the Seller in relation thereto.

In the case of non-payment at the due date and upon demand the Buyer must return forthwith to the Seller all merchandise unpaid for.

10° Iedere overeenkomst met de nv Ranson is steeds onderworpen aan en wordt steeds beheerst door het Belgisch recht.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn exclusief bevoegd in geval van betwisting of geschillen.

Deze clausule geldt zelfs in gevallen van oproeping in vrijwaring of van meerderheid van verweerders.

Wij behouden ons het echter het recht voor om het geschil voor te dragen aan de rechtbank van het rechtsgebied van de klant. In dit geval dient deze afwijkende keuze uitdrukkelijk te gebeuren.

11° De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk en opportuun is voor uitvoering van de verkoop en levering van de goederen, dit o.m. op het vlak van een optimale technische en commerciële ondersteuning. Met deze derde partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

12°Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte condities af die voorkomen op brieven, documenten of website van onze klanten. De koper zal dus zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet kunnen inroepen, wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. Iedere koper verklaart zich bij voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden en door het feit dat de besteller ons zijn bestelling laat toekomen, verklaart hij dat hij kennis heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden en deze integraal aanvaardt. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden in elk geval boven deze van onze leveranciers, onderaannemer en cliënten. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups geldig zijn als bewijs.

AV Ranson nv Versie 11.07.2018